بیوتکنولوژی (زیست فناوری) محیط زیست

محیط زیست بزرگترین سرمایه بشر برای زندگی است که در صد سال اخیر به خاطر فعالیت های صنعتی، کشاورزی، افزایش جمعیت انفجاری آسیب بسیاری دیده است. حفاظت از محیط زیست در برابر فعالیت های صنعتی و افزایش جمعیت انسانی یکی از بزرگترین ماموریت های بشری است که زندگی سالم و پایدار نسل های بعدی را تضمین می کند. این کتاب بر پایه گردآوری مطالب ساده و تخصصی در حوزه زیست فناوری و اجزای محیط زیست متمرکز شده است. جستجوهای میدانی و مطالعه منابع خارجی نشان داد که هیچ فناوری ویژه و تخصصی ای برای تبیین زیست فناوری زیست محیطی وجود ندارد؛ در واقع، زیست فناوری محیط زیست شامل تمام زمینه های زیست
فناوری می شود البته در این حوزه مطالب علمی مشترک زیادی با زیست فناوری صنعتی، غذایی، کشاورزی و میکروبی مطرح می شود.

برای مطالعه ادامه مطالب کیلک کنید.

 

 

 

 

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید