MYP کتاب 1 تا 3

دوره زیست شناسیMYPمانند سایر دورههایMYPمبتنی بر تحقیق و جستوجو است.MYP  برای افزایش درک مفهومی، از مفاهیم کلیدی و مرتبط استفاده میکند. مفاهیم کلیدی نشاندهندهی ایدههای بزرگی هستند که مرتبط با رشتههای مختلف است. مفهوم کلیدی استفاده شده در علومMYP، تغییر، رابطه و سیستم است. مفاهیم مرتبط برای هر موضوع اختصاصی است و به درک بیشتر و دقیقتر موضوع کمک میکند. هر فصل روی یک موضوع خاص در علوم زیستی متمرکز است و در هر21فصل یک، دو یا سه مفهوم مرتبط وجود دارد.

برای مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید.

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید