2- آب

(شکل-4) آب مایه حیات

ماده ای فراوان در کره زمین است. آب جز منابع تجدید شونده است، ینی همچنان در چرخه ای بسته تولید و در جریان است. ولی این چرخه در مقابل خروجی آب مصرفی، کند  پیش می رود و این دلیل بزرگی برای حفاظت از منابع آبی است.

2-1 چرخه آب

یک جریان پشت سرهم و یکنواخت از اشکال مختلف آب (جامد، مایع، گاز) بین زمین، اقیانوس ها، دریاها و دریاچه، رودخانه ها  و جو (اتمسفر) وجود دارد.

(شکل-5) چرخه آب

 

2-2 انواع منابع آب

آب های زیر زمینی (چاه و چشمه)

آب های سطحی (دریا، دریاچه، رودخانه، روان آب ها)

2-3 آلودگي آب

آلودگي آبها در تمام نقاط جهان به اشكال مختلفي رخ مي دهد و کنترل این نوع آلودگی بسیار پیچیده است. چون آب به حالت های مختلفذ در چرخه طبیعی خود حرکت میکند و میتواند گیاهان، انواع جانوران و هوا را هم آلوده کند. چون آب وقتی تبخیر میشود رطوبت مورد نیاز هوای قابل تنفس برای انسان را فراهم کرده و برخی آلودگی ببا بخار آب وارد راه تنفسی انسان و جانوران می شود.

(شکل -6) عوامل آلوده کننده آب

 

2-4 انواع آلودگی آب

2-4-1 آلودگي توسط پساب[1] شهري

پساب ها به عنوان منابع غني تغذيه اي بريا رشد گياهان محسوب ميشوند. ولي ورود اين پساب ها به روان آبها و آبهاي زيرزميني موجب رشد بيش از حد جلبك ها و علف هاي هرز در آب شده،‌ كه اين امر موجب آلودگي و غير آشاميدني شدن آب شده و كار فيلترهاي تصفيه را نيز مختل مي كند. همچنين رشد بيش از حد جلبك و علف‌،اكسي‍ن موجود در خاكرا كاهش داده و باعث مرگ ميكروارگانيسم هاي مفيد در آب ميشود.

[1] فاضلاب

(شکل-7) ورود فاضلاب شهري به رودخانه

 

2-4-2 كم شدن اكسيژن آب

تقریباً تمام منابع آبی دارای میکروارگانسیم ها می باشند. این میکروارگانیسم ها به دو دسته‌ی هوازی و بی هوازی تقسیم می شوند. با ورود بیش از حد مواد زیست تخریب پذیر (موادی که به سادگی تجزیه می شوند) به آب، رشد میکروارگانیسم ها افزایش یافته و به تبع آن اکسیژن بیشتری نیز مصرف خواهد شد. با اتمام اکسیژن موجود در آب، میکروارگانیسم های هوازی می‌میرند و میکروارگانیسم های بی هوازی شروع به تکثیر می کنند. این امر موجب تولید سموم مضر مانند آمونیاک و سولفیدها شده و آب را آلوده می نمایند.

(شکل-8) کاهش اکسیژن آب در اثر ورود پساب

 

2-4-4 آلودگي شيميايي

همانطور كه ميدانيم امروزه در كشاورزي از آفت كش ها،‌ سموم و كودهاي شيميايي استفاده مي شود. اين مواد شيميايي به همراه آب باران شسته شده و وارد آب هاي زيزميني مي شوند،‌ در ادامه منابع آب را آلوده ميكنند. همچنين فلزات سنگين (کادمیوم، آرسنیک، جیوه، مس و…) موجود در هواي آلوده و پساب كارخانجات صنعتي با ورود به آبهاي سطحي و زيرزميني موجب آلودگي شيميايي آب مي شود.

(شکل-9) فلزات سنگین موجود در آب آشامیدنی
(شکل-10) آلودگي شيميايي
اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید