۹.۲. انتقال در آوند‌‌های آبکش

مفاهیم

 • گیاهان ترکیبات آلی را از منابع (ریشه) به ارگان های هدف منتقل می‌کنند.
 • تراکم ناپذیری آب باعث تسهیل انتقال مواد از طریق شیب فشار هیدرواستاتیک می­شود.
 • انتقال ترکیبات آلی به لوله های غربال آبکش در ریشه از طریق انتقال فعال انجام می­شود.
 • غلظت زیاد املاح در آوند‌‌های آبکشی ریشه، باعث جذب آب از طریق اسمز می‌شود.
 • افزایش فشار هیدرواستاتیک باعث می‌شود که محتوای آوند آبکشی به سمت اندام­های گیاهی حرکت کند.

کاربرد علم

 • بررسی رابطه بین ساختار و عملکرد در لوله‌‌های غربال آوند آبکش.

مهارت آموزی

 • تجزیه و تحلیل داده‌‌های بدست آمده از آزمایش­ها شامل اندازه‌گیری میزان انتقال مواد در آوند‌‌های آبکش به کمک شته[1] و دی‌ اکسید کربن‌ نشان­دار شده با مواد رادیواکتیو.
 • شناسایی آوند چوبی و آبکش در تصاویر میکروسکوپی ساقه و ریشه.

ماهیت علم

 • پیشرفت تحقیقات علمی به توسعه ابزار و تجهیزات وابسته است؛ اندازه‌گیری میزان انتقال املاح توسط آوند‌‌های آبکش به کمک شته و دی اکسید کربن نشاندار شده با ایزوتوپ­های رادیواکتیو با کشف رادیوایزوتوپ­ها امکان پذیر شد.

انتقال از منبع به مقصد

گیاهان ترکیبات آلی را از منابع (ریشه) به ارگان های هدف منتقل می‌کنند.

بافت آوند آبکشی در سراسر گیاه به ویژه در ساقه‌­ها، ریشه‌‌‌­ها و برگ‌‌‌ها وجود دارد. آوند آبکشی از لوله‌‌های غربالی تشکیل شده است. لوله‌‌های غربالی ستون‌هایی از سلول­های تخصصی هستند که سلول‌های لوله غربالی نامیده می‌شوند. سلول‌های لوله غربالی با دیواره‌‌های منفذداری به نام صفحات غربالی جدا می‌شوند و از نزدیک با سلول‌های پشتیبان در ارتباط هستند (شکل شماره 1).

آوند‌‌های آبکش، ترکیبات آلی را به سراسر گیاه منتقل می‌کنند. انتقال املاح در گیاه را، تراجایی[2] می‌نامند. آوند‌‌های آبکش قسمت­هایی از گیاه را که نیاز به قند، املاح و سایر مواد آلی مانند اسید‌های آمینه دارند به بخش‌هایی که حاوی مقدار زیادی از این مواد هستند، پیوند می‌دهد. در جدول شماره1 بخش‌های گیاه به دو دوسته منبع (مناطقی که قند‌‌ها و اسید‌های آمینه در آبکش بارگیری می‌شود) و مقصد (جایی که قند‌‌ها و اسید‌های آمینه تخلیه و استفاده می‌شوند) طبقه بندی شده­است.

شکل شماره 2، نتایج یک آزمایش ساده را نشان می‌دهدکه در آن دو بخش حلقوی پوست از درخت سیب برداشته شده است. پوست درخت[3] حاوی بافت آبکش است. اثر بافت آبکش روی رشد سیب به وضوح قابل مشاهده است.

در بعضی مواقع، مقصد به منبع تبدیل می‌شود یا بالعکس. به همین دلیل لوله‌‌های موجود در آوند آبکش باید بتوانند مواد شیمیایی و بیوشیمیایی را به هر دو جهت منتقل کنند و بر خلاف سیستم خون حیوانات، هیچ دریچه یا پمپ مرکزی در بافت آبکش وجود ندارد. با این حال شباهت‌هایی بین انتقال در آوندهای آبکش و رگ‌های خونی وجود دارد: در هر دو سیستم، مایعی درون لوله‌‌‌ها در اثر شیب فشار جریان دارد. برای تولید فشار‌ به انرژی نیاز است‌، بنابراین جریان خون و حرکت شیره‌ی آبکش، هر دو به شکل انتقال فعال عمل می‌کنند

منبع مقصد
بافت‌‌های فتوسنتزی:

·        برگ‌های سبز بالغ

·        ساقه‌‌های سبز

اندام‌‌های ذخیره سازی که در حال تخلیه منابع خود هستند:

·        ذخیره مواد با ایجاد دانه های جوانه زننده

·        ریشه‌‌‌ها یا غدهها در آغاز فصل رشد

ریشه‌هایی که با استفاده از انرژی ناشی از تنفس سلولی در حال رشد یا جذب یون‌‌های معدنی هستند.

قسمت‌هایی از گیاه که در حال توسعه بافت‌های ذخیره کننده هستند:

·        میوه‌های در حال رشد

·        بذرهای در حال رشد

·        برگ‌های در حال رشد

·        ریشه‌های غده مانند در حال رشد

بارگذاری در آوند‌های آبکش

انتقال ترکیبات آلی به لوله‌‌های غربالی در ریشه از طریق انتقال فعال انجام می­شود.

داده‌‌های جدول شماره 2، نشان می‌دهد که قند‌‌‌ها با فرم ساکارز در آوند‌های آبکش منتقل می‌شوند. ساکارز معول­ترین ماده حل شده در شیره آوند‌های آبکش (شیره پرورده) ترکیبی است که در تنفس سلولی گیاه به راحتی قابل استفاده نیست؛ بنابراین فرم انتقالی خوبی از کربوهیدرات است، زیرا در هنگام انتقال، متابولیزه نخواهد شد.

گیاهان در مکانیسم انتقال قند به داخل آوند آبکش که بارگیری آبکش[4] نام دارد، متفاوت هستند. در بعضی از گونه‌ها، مقدار قابل توجهی از قند‌‌‌ها از طریق دیواره‌‌های سلولی سلول‌های مزوفیل به دیواره‌‌های سلولی سلول‌های پشتیبان و گاهی سلول‌های غربال منتقل می‌شود، که به آن مسیر آپوپلاست می‌گویند. ساکارز نیز قندی است که از طریق انتقال فعال و در مسیر آپوپلاست وارد آوند آبکش می­شود.

در این حالت شیب غلظت ساکارز در اثر انتقال فعال ایجاد می‌شود. شکل شماره 3، نشان می‌دهد که یون‌های + H با استفاده از ATP به عنوان منبع انرژی به طور فعال از سلول‌های پشتیبان خارج می‌شوند. پس از آن غلظت + H توسط یک پروتئین کمکی ترابر[5]، کاهش می­یابد. انرژی آزاد شده برای انتقال ساکارز به داخل سلول‌‌های غربالی آوند‌ آبکش، توسط سلول‌‌های پشتیبان تأمین می‌شود. در گونه‌‌های دیگر، ساکارز از طریق اتصالات بین سلول‌‌ها به نام پلاسمودسماتا (پلاسمودسم منفرد) بین سلول‌‌ها منتقل می­شود. این مسیر، مسیر سیمپلاست نام دارد. هنگامی که ساکارز به سلول همراه رسید، برای حفظ شیب غلظت، ساکارز به یک الیگوساکارید تبدیل می‌شود.

طرح سوال مبتنی بر داده: کربوهیدرات موجود در سیکلامن[6]

 • یک قالب مناسب برای نمایش داده‌‌‌های جدول2 همراه با مقادیر خطای استاندارد، انتخاب کنید. می‌توانید از نرم افزار برای کشیدن نمودار استفاده کنید یا نمودارها، جداول و طرح هندسی را با دست بکشید.
 • روند موجود در داده‌‌‌ها را توصیف کنید و دلیل آن را بر اساس دانش خود در مورد فتوسنتز، ساختار دی‌ساکارید‌ها و پلی‌ساکارید‌ها، انتقال و ذخیره کربوهیدرات‌‌ها در گیاهان مطرح کنید.
اجزاء‌ گیاه میانگین محتوای کربوهیدرات

(μg.g-1 بافت تر ± میانگین خطای استاندارد)

ساکارز گلوکز فروکتوز نشاسته
پهنک برگ ۲۱۲ ± ۱.۳۱۲ ۸۸ ± ۲۱۰ ۶۵۳ ± ۴۹۴ ۲۵ ± ۶۲
دسته آوندی در دمبرگ (آبکش و چوبی) ۱.۱۹ ± ۵.۷۵۷ ۲۸۰ ± ۴۷۹ ۸۷۹ ± ۱.۳۰۳ ۱۸˂
بافت اطراف دسته آوندی ۹۶ ± ۴۱۷ ۷۱۴ ± ۶۲۴ ۱.۰۱۵ ± ۱.۲۳۶ ۱۸˂
جوانه‌‌ها، ریشه‌‌ها و غده‌‌ها (اندام‌‌های ذخیر‌ه­ای زیر زمینی) ۹۲۶ ± ۲.۲۶ ۴۱ ± ۱۲۰ ۲۴۲ ± ۳۷۰ ۲۴۲ ± ۱۵۲

 

نقش اختلاف فشار و پتانسیل آب در انتقال

تراکم ناپذیری آب باعث انتقال آن توسط شیب فشار هیدرواستاتیک می­شود.

تجمع ساکارز و سایر کربوهیدرات‌ها، آب را از طریق اسمز به سلول پشتیبان می‌کشد. سختی دیواره سلول‌‌های پشتیبان به دلیل تراکم ناپذیری آب، باعث افزایش فشارمی­گردد. آب از این منطقه با فشار بالا به منطقه با فشار کمتر منتقل می­شود.

در انتهای مسیر(مقصد)، ساکارز از آوند‌‌های آبکش خارج و به عنوان منبع انرژی برای فرآیندهایی مانند رشد استفاده می­شود یا برای ذخیره‌سازی، به نشاسته تبدیل می‌شود. در هر صورت، از دست رفتن املاح باعث كاهش فشار اسمزی می‌شود و آبی كه املاح را به مقصد می‌برد پس از این انتقال، به جریان تعرق در آوند چوبی برگردانده می‌شود.

 

طرح سوال مبتنی بر داده: توضیح حرکت آب

پتانسیل آب، به میزان تمایل آب برای حرکت از یک منطقه به منطقه دیگر گفته می‌شود و با متغیر Ψ w نمایش داده می‌شود. پتانسیل آب، به صورت مجموعی از پتانسیل املاح و پتانسیل فشار تعریف می‌شود.

آب خالص دارای پتانسیل املاح صفر است. زمانی که املاح اضافه می شوند، مقدار پتانسیل املاح منفی­تر می‌شود. هرچه پتانسیل املاح منفی‌تر باشد، آب بیشتری از ناحیه­ای با پتانسیل بیشتر املاح برداشته می‌شود.

پتانسیل فشار (Ψ p) در سلول‌‌های گیاهی، فشار وارد شده توسط دیواره سلولی است که ورود بیشتر آب را محدود می‌کند. در یک سلول گیاهی، فشار وارد شده توسط دیواره سلولی، جذب بیشتر آب را با وجود اختلاف پتانسیل املاح محدود می‌کند.

 • حرکت آب را از نقطه A به نقطه C توضیح دهید. [3]
 • حرکت آب را از نقطه C به نقطه D. توضیح دهید. [3]
 • حرکت آب را از نقطه D به نقطه B توضیح دهید. [3]
 • حرکت آب را از نقطه B به نقطه A توضیح دهید. [3]

لوله‌‌های غربالی آوند‌‌ آبکش

بررسی رابطه بین ساختار و عملکرد در لوله‌‌های غربال آوند آبکش.

وظیفه آوند آبکش، بارگیری انتقال در مسافت‌‌های طولانی و تخلیه کربوهیدرات­ها در مقصد است‌.

آوند‌‌های آبکش از لوله‌‌های غربالی تشکیل شده­اند. لوله‌‌های غربالی ستون‌هایی از سلول‌های تخصصی هستند که سلول‌های لوله غربالی نامیده می‌شوند. برخلاف سلول‌‌های آوند‌‌ چوبی، سلول‌‌های لوله‌‌ غربالی با وجود اینکه سیتوپلاسم کمتری نسبت به سلول های عادی دارند و بدون هسته­اند ولی این سلول­ها زنده هستند، یکی از مهمترین شواهد و دلایلی که تاکید دارد این سلول­ها باید زنده باشند نیاز به وجود انتقال فعال بین دو طرف غشاست برای انتقال ساکارز و تنظیم غلظت مولکول‌‌های آلی وابسته به غشا است که با انتقال فعال انجام می‌شود و سلول‌‌های لوله غربالی باید این انرژی را تأمین کنند.

سلول‌های لوله غربالی از نزدیک با سلول‌های پشتیبان ارتباط دارند. این امر تا حدی به این دلیل است که سلول‌های لوله غربالی و سلول‌های پشتیبان از یک سلول والد مشترک هستند. سلول‌های پشتیبان بسیاری از عملکرد‌های ژنتیکی و متابولیکی سلول لوله غربالی را انجام داده و ماندگاری لوله غربالی را حفظ می‌کنند. به میتوکندری فراوان موجود در سیتوپلاسم سلول پشتیبان که در شکل شماره 6  نشان داده شده است، توجه کنید؛ این اندامک با فعالیت خود از انتقال فعال ساکارز حمایت می‌کند. پیچ خوردگی غشای پلاسما که در تصویر سلول پشتیبان دیده می‌شود، ظرفیت بارگیری آوند آبکش را با استفاده از مسیر آپوپلاستیک افزایش می‌دهد. پلاسمودسماتا، سیتوپلاسم سلول‌های پشتیبان را به سلول‌های لوله غربالی مرتبط می‌کند و قطر بیشتری نسبت به پلاسمودسماتا موجود در سایر قسمت‌های گیاه دارد تا حرکت الیگوساکارید‌ها و عناصر ژنتیکی بین دو سلول را راحت‌تر کند.

فعالیت

تجزیه و تحلیل میکروگراف الکترونی بافت آبکش

1.      در میکروگراف الکترونی نشان داده شده در شکل شماره 8‌، موارد زیر را مشخص کنید:

(i) سلول‌‌های غربالی

(ii) صفحه غربالی

(III) سلول پشتیبان

(IV) پلاستید‌ها با گرانول‌های نشاسته در سلول غربالی

(v) پلاسمودما

(vi) سیتوپلاسم سلول غربالی

(vii) میتوکندری درون سلول پشتیبان.

2.      اگر نوار مقیاس تصویر μm 5 را نشان ‌دهد، عرض سلول لوله غربالی را در منطقه صفحه غربالی مشخص کنید.

3.      شواهد زنده بودن سلول لوله غربالی را که در میکروگراف دیده می­شود، بیان کنید.

 

سلول­های پشتیبان و لوله‌‌های غربالی هر دو به پروتئین‌‌های ترابر فعال برای تجمع ساکارز یا فعالیت آنزیم در سلول‌‌های پشتیبان برای تولید الیگوساکارید‌ها نیاز دارند. سختی دیواره‌‌های سلولی لوله‌‌های غربالی، امکان ایجاد فشار لازم برای دستیابی به جریان شیره پرورده در آن‌ها را فراهم می‌کند. سلول‌های لوله غربالی توسط دیواره‌‌های منفذداری به نام صفحات غربالی از هم جدا می‌شوند.(شکل شماره 7) دیواره‌‌های منفذدار باعث ترکیب سیتوپلاسم سلول­ها و کاهش میزان آن  می‌شود که سبب کاهش مقاومت در برابر جریان شیره پرورده خواهد بود.

 

آزمایش با استفاده از نیش[7] شته

تجزیه و تحلیل داده‌‌های آزمایش اندازه‌گیری میزان انتقال مواد در آوند‌‌های آبکش به کمک شته[8] و دی‌ اکسید کربن‌ نشان­دار با ایزوتوپ­های رادیواکتیو.

شیره پرورده در مقایسه با بسیاری از محصولات گیاهی، غنی از مواد مغذی است و مواد مغذی موجود در آن، مولکول‌‌های محلول کوچکی هستند که نیازی به هضم ندارند. با وجود این، تنها حیواناتی که آن را به عنوان قسمت اصلی رژیم غذایی خود مصرف می‌کنند، حشرات متعلق به گروهی به نام Hemiptera هستند که شامل شته‌ها، مگس سفید، شپشک آردی[9] و پسیل است.

شته‌‌ها با استفاده از قسمت‌هایی از دهان که نیش نام دارد (در تصویر اول) به بافت‌های گیاه نفوذ می‌کنند تا به بافت آبکش برسند (p در تصویر اول شکل شماره 9) اگر شته بیهوش شود و نیش اش قطع شود (اتفاقی که در تصویر میانی رخ می‌دهد)، شیره پرورده به بیرون از نیش (تصویر نهایی) حرکت می‌کند، سرعت جریان و همچنین ترکیب شیره قابل بررسی است. هرچه نیش به ارگان­های مقصد نزدیکتر باشد، سرعت بیرون آمدن شیره پرورده کمتر می‌شود.

طرح سوال مبتنی بر داده

 • الف) تنها حیواناتی که شیره پرورده را به عنوان قسمت اصلی رژیم غذایی خود مصرف می‌کنند، حشرات متعلق به گروهی به نام Hemiptera هستند. این پرسش از تحقیق در مورد شته‌‌ها طراحی گردیده است.

محتوای قند شیره پرورده بسیار زیاد است، تقریباً بیشتر ازmol.dm -3 1.

(i) چگونه گیاهان غلظت قند شیره پرورده را به چنین سطح بالایی افزایش می‌دهند؟ [1]

(ii) چگونه غلظت زیاد قند باعث ایجاد فشار زیاد در آوند آبکش می‌شود؟ [2]

ب) شته‌‌ها فقط مقدار کمی قند از شیره پرورده را می‌خورند. باقیمانده از مدفوع خارج می‌شود، که مایعی است به نام عسلک یا شهد نباتی. به دلیل غلظت زیاد قند، غلظت املاح بسیار شیره پرورده نسبت به سلول‌های شته بسیار بیشتر است. آنزیم‌‌های ترشح شده در روده شته با تبدیل قند‌ها به الیگوساکارید‌ها باعث کاهش غلظت املاح شیره آبکش می‌شوند. شکل شماره 11 رابطه بین غلظت ساکارز شیره پرورده را که توسط شته‌‌ها بلعیده شده و مقدار الیگوساکارید گل مینا را نشان می‌دهد.

(i) رابطه بین غلظت ساکارز شیره آبکش بلعیده شده توسط شته و درصد الیگوساکارید‌های موجود در عسلک را توصیف کنید. [3]

(ii) چرا شته‌‌ها برای کاهش غلظت املاح در روده­هایشان، آنزیم ترشح می­کنند؟ [2]

ج) شته‌‌ها حجم زیادی از شیره پرورده (بیش از میزان مورد نیاز خود) را مصرف می‌کنند تا برای تنفس سلولی قند کافی بدست آورند زیرا آن‌ها به اسید‌های آمینه نیاز دارند و غلظت اسید‌های آمینه در شیره آبکش کم است. شکل شماره 11، درصد اسید‌های آمینه در شیره آبکش و درصد پروتئین­های شته را نشان می‌دهد. نه مورد از اسید‌های آمینه دیده شده در سلول‌های شته قابل سنتز نیستند و بنابراین اسید‌های آمینه ضروری نامیده می‌شوند. آمینواسید‌های دیگر را می‌توان از آمینواسید‌های ضروری سنتز کرد و بنابراین غیر ضروری هستند.

(i) شیره پرورده را به عنوان منبع اسید‌ آمینه­های شته‌‌ ارزیابی کنید. [3]

(ii) دلایل اختلاف بین مقدار اسید‌ آمینه­های شیره آبکش و پروتئین شته را مطرح کنید. [2]

د) سلول‌های تخصصی­ای در شته‌‌ها به نام باکتریوسیت کشف شده‌اند. این سلول‌‌ها حاوی باکتری‌هایی به نام Buchnera هستند که اسید‌های آمینه ضروری را از آسپارتات و ساکارز سنتز می‌کنند. آسپارتات یک آمینو اسید غیر ضروری است که در غلظت‌‌های بسیار بیشتری در شیره پرورده نسبت به سایر اسید‌های آمینه یافت می‌شود. وقتی شته‌‌ها تولید مثل می‌کنند، باکتری‌‌های Buchnera را به فرزندان خود منتقل می‌کنند.

(i) چگونه می‌توان از آنتی‌بیوتیک‌‌ها برای به دست آوردن شواهدی در مورد نقش Buchnera در شته‌‌ها استفاده کرد؟ توضیح دهید. [2]

(ii) با استفاده از داده­های بالا، چرا موجودات از شیره پرورده به عنوان قسمت اصلی رژیم غذایی خود استفاده می­کنند؟ با ذکر دلیل بیان کنید.[3]

 

رادیوایزوتوپ‌‌ها، ابزاری مهم در مطالعه انتقال مواد.

پیشرفت تحقیقات علمی به توسعه ابزار و تجهیزات وابسته است؛ اندازه‌گیری میزان انتقال املاح توسط آوند‌‌های آبکش به کمک شته و دی اکسید کربن نشان­دار شده با عناصر رادیواکتیو با کشف رادیوایزوتوپ­ها امکان پذیر شد.

کربن-14، ایزوتوپ کربنی است که خواص رادیواکتیو دارد. کربن رادیواکتیو از طریق فتوسنتز گیاهان در دی اکسیدکربن‌ تثبیت می­شود. دی اکسیدکربن­های ‌رادیواکتیو پرتویی را از خود آزاد می‌کنند که با استفاده از فیلم های آشکارساز‌های  تشعشع، شناسایی می­شود. وقتی کربن متابولیزه می‌شود، در مولکول‌های مختلف گیاه یافت می‌شود. به عبارت دیگر، می‌توان تشکیل و حرکت مولکول‌‌های رادیواکتیو را ردیابی کرد. شکل شماره 12، شمارشگر گایگر را نشان می­دهد که سطح تابش پرتو رادیواکتیو را در گل آفتابگردان اندازه­گیری می­کند. گل آفتابگردان موجود در تصویر، برای پاکسازی بیولوژیکی خاکِ آلوده به رادیواکتیو، استفاده می‌شود.

طرح سوال مبتنی بر داده: نشان­دار کردن با رادیواکتیو (1)

برگ­ها با کربن رادیواکتیو نشان­دار شدند. زمان لازم برای یافتن کربن رادیواکتیو در برگ‌ها با عکسبرداری رادیوگرافی اندازه‌گیری ‌شد. با تغییر غلظت دی اکسید کربن بدون نشان میزان فتوسنتز، متفاوت بود. این آزمایش در سه شدت مختلف نور انجام شد. (مربع‌‌های سبز 20 هزار لوکس هستند؛ لوزی‌‌های نارنجی 40 هزار لوکس و دایره‌‌های بنفش 80 هزار لوکس)

الف) رابطه بین میزان فتوسنتز و میزان انتقال را مشخص کنید. [1]

ب) (i) رابطه بین شدت نور و جابجایی را استنتاج کنید. [2]

(ii) آیا این رابطه همبستگی است یا رابطه علت و معلولی؟ توضیح دهید. [3]

ج) نسبت انتقال به نرخ فتوسنتز خالص را در دو نقطه مختلف نمودار تعیین کنید. [2]

د) منظور از برگ منبع، برگ در حال رشد است یا بالغ؟ با ذکر دلیل بیان کنید. [2]

طرح سوال مبتنی بر داده: نشان­دار کردن با کربن رادیواکتیو (2)

انتشار پرتوهای رادیواکتیو قابل تشخیص در برگ‌های گیاه چغندر قند (Beta vulgaris) (با پیکان در شکل‌ شماره 14) یک هفته پس از تیمار یک برگ منبع با رادیوایزوتوپ 14CO2 به مدت 4ساعت، مشخص شد. درجه نشاندار شدن برگ ها با رادیوایزوتوپ ها با شدت آزاد سازی پرتو مشخص می گردد. برگ‌ها با توجه به سن، شماره گذاری می‌شوند. جوان­ترین برگ با عدد 1، مشخص شده است.

هدف از این آزمایش تعیین موقعیت برگ‌های مقصد در رابطه با موقعیت برگ‌های منبع بود. فرضیه این بود که به طور مستقیم برگ‌‌ها در بالا و پایین برگ منبع به احتمال زیاد فتوسنتات (محصولات فتوسنتز) دریافت می‌کنند و هرس باعث تغییر مسیر انتقال به برگ‌های جانبی می‌شود. در شکل شماره 14، A الگوی توزیع فتوسنتات را در یک گیاه سالم و B و یک گیاه هرس شده را نشان می‌دهد.

(i) در شکل  A‌، دو برگ را که بیشترین فتوسنتات را دریافت کرده‌اند، شناسایی کنید. [2]

(ii) با استفاده از شکل A‌‌، محل برگ‌های مقصد که بیشترین فتوسنتات را از برگ منبع دریافت می‌کنند، پیدا کنید. [2]

(iii) فرضیه‌ای که برگ‌های بالا و پایین برگ منبع به احتمال زیاد فتوسنتات دریافت می‌کنند و هرس باعث تغییر مسیر انتقال به برگ‌های جانبی می‌شود را ارزیابی کنید. [3]

 

شناسایی آوند چوبی و آبکش در میکروگراف نوری

شناسایی آوند چوبی و آبکش در تصاویر میکروسکوپ ساقه و ریشه.

سلول‌های آوند چوبی به طور کلی بزرگتر از سلول‌های آوند آبکش هستند. در یک دسته آوندی، سلول‌‌های آوند آبکش تمایل دارند که به قسمت­های بیرونی گیاه در ساقه و ریشه نزدیکتر باشند.

 

[1] aphid stylets

[2] translocation

[3] bark

[4] phloem loading

[5] co-transport protein

[6] cyclamen

[7] stylets

[8] aphid stylets

[9] mealybugs

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید