گیاهان-کار انواع آوندها

آوندی

آوند آبکش و جابه جایی

سیستم انتقال در گیاهان

انتقال در گیاهان

گیاهان آوندی

انتقال مواد در گیاهان

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید