علوم نهم (فصل های 11 تا 15)

علوم تجربی کوشش انسان برای درک مراتبی از واقعیت های خلقت جهت کشف فعل خداوند است. درس علوم به آسانی می تواند بین چهار عرصۀ خود، خلق، خلقت، مبتنی بر ارتباط با خالق متعال ارتباطی منسجم، منطقی و معنادار به وجود آورد. شناخت و استفادۀ مسئولانه از طبیعت به مثابه بخشی از آفرینش الهی با هدف تکریم، آبادانی و آموختن از آن برای ایفای نقش سازنده در ارتقای سطح زندگی فردی، خانوادگی، ملی و جهانی از ضرورت های علوم تجربی است.

علوم نهم (فصل 11)

علوم نهم (فصل 12)

علوم نهم (فصل 13)

علوم نهم (فصل 14)

علوم نهم (فصل 15)

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید