بیوتکنولوژی و بیوتروریسم


باورهای ابتدایی مبنی برجدی نبودن خطر بیوتروریسم
اشتباه است.جنگها وحملات سالهای اخیر ثابت کرد که بیوتروریسم واقعیت دارد و افسانه نیست. گروههای مختلف تروریستی میتوانند با استفاده از بیوتکنولوژی،میکروارگانیسمهای بیماریزایی را به وجود بیاورند.
بیوتروریسم استفاده از میکروارگانیسمها (باکتریها‌, ویروسها و قارچها) یا سموم توسط گروههای افراطی یا تروریستی برای تولید سلاح است که سبب مرگ و بیماری در انسان، حیوانات و گیاهان میشود. تروریسم استفادهی غیرقانونی از زور و قدرت دربرابر افراد
یا حیوانات برای وادار کردن یا ترساندن دولت یا ملتی در جهت به دستآوردن اهداف سیاسی یا اجتماعی است.

برای مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید.

 

 

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید