بیوتکنولوژی (زیست فناوری) پزشکی

زیست فناوری (بیوتکنولوژی) شامل مجموعهای از تکنیکها یا فرآیندهایی است که موجودات زنده یا واحدهای تشکیلدهندهی آنها را برای ابداع محصولات و خدمات دارای ارزش افزوده به کار میگیرد. تکنولوژیهای زیستی درسطوح صنعتی و تجاری به صنایع زیستی تبدیل میشوند. روشهای معمول و سنتی استفاده از زیست فناوریشامل آمیزش حیوانات و گیاهان و به کارگیری میکروارگانیسمها و آنزیم‌ها درفرآیند تخمیر،آماده سازی و ذخیره سازی محصولات همچنین کنترل آفات مثلا کنترل یکپارچه ی آفات است.

برای مطالعه ادامه مطالب کلیک کنید.

 

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید