برنامه آموزشی جام ملی زیست فناوری

محتواها و فیلم های آموزشی مرحله اول جام زیست فناوری :

فصل اولِ فایل مقدمه ای بر بیوتکنولوژی

فایل بیوتکنولوژی غذایی

 وبینار آموزشی زیست فناوری کشاورزی

وبینار آموزشی زیست فناوری ذخایر ژنتیکی

محتواها و فیلم های آموزشی مرحله دوم جام زیست فناوری :

فصل چهارمِ فایل مقدمه ای بر بیوتکنولوژی

فایل بیوتکنولوژی محیط زیست

 وبینار آموزشی استفاده از سلول های باکتریایی یا حیوانی به عنوان بیوراکتور جهت تولید فرآورده‌های بیولوژیک

وبینار آموزشی دریا و زیست فناوری

اشتراک گذاری:

دیدگاهتان را بنویسید